Đơn vị khối lượng nguyên tử u

Đơn vị khối lượng nguyên tử u là một đơn vị đo khối lượng cho các nguyên tử và phân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử đồng vị cacbon 12. Do đó đơn vị khối lượng nguyên tử còn được gọi là đơn vị cacbon, kí hiệu là đvC.

Trong hệ thống đơn vị đo lường quốc tế:

  • 1u≈1,6605.10^{-27}kg.
  • 1u≈1,6605.10^-24g.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *